ads

İş Makineleri tescil işlemleri

 

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik ve savaş hali

hazırlıkları çalışmalarında ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve

devamlı olarak izlenmesi usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan iş

makinelerinden; gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve tarım kesiminde kullanılanların dışında

kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar;

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

b) 18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları

Trafik Yönetmeliği,

c) 8/11/1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04/11/1983 tarih ve

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 16/7/1990 tarih

ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24/5/1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve

Savaş Hali Tüzüğü,

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan

06.08.1985 tarihli protokol,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Oda : Ticaret ve Sanayi Odasını, Ticaret Odasını, Sanayi Odasını,

İş makinesi :Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli

savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli

ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan

motorlu araçları,

Tescil belgesi : İş makineleri tescil belgesini,

ifade eder.

Tescil belgesi düzenleme yetkisi

MADDE 5- (1) Kamu kuruluşlarına ait olan iş makinesi türünden araçların tescilleri

ilgili kuruluşlarınca yapılır. Gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinden; tarım

kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve

sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi

veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç olmak üzere il trafik

komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri

belediyelerce yapılır.

Tescil zorunluluğu

MADDE 6- (1) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık

ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş makinalarını Karayolları Trafik

2

Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre odalara tescil ettirmek ve tescil belgesi almak

zorundadır. Ancak;

a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan, geçici olarak

ülkemize girmesine izin verilen iş makinaları,

b) İş makinelerinin imal, tadil, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların; ithal, ihraç,

depolama, sergileme ve satış amacı ile bu işlere ait yerlerde maliki olarak bulundurdukları iş

makinaları,

bu hükmün dışındadır.

Odaların tutmak zorunda olduğu kayıtlar

MADDE 7- (1) Odalar, iş makinesi tescil belgesi verebilmek için;

a) Odalar ilgili Mal Müdürlüklerine başvurmak suretiyle pul ve kıymetli kağıt satışı

için “Değerli Kağıtlar Ruhsat Tezkeresi” alırlar ve Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan

“tescil belgesi”ni (EK-1) TOBB Satınalma ve Levazım Müdürlüğünden temin ederler.

b) İş makineleri “tescil defteri”, “Birlik ve bağlı odalarca tutulacak defter”, “sicil

fişi” ve “kaynak sayım çizelgesi” TOBB tarafından hazırlanan web tabanlı “İş Makinaları

Bilgi Sistemi”nde, odalar tarafından girişi yapılmak kaydıyla tutulur. Odalar bilgisayar

programındaki bütün haneleri eksiksiz olarak doldururlar, tutulan kayıtların defter çıktıları ay

sonunda tasdikli müteharrik yapraklar kullanılarak alınır. Defter çıktıları, yıl sonunda

ciltlenerek muhafaza olunur.

(2) Odalar, her yıl Mart ve Ekim aylarında “İş Makineleri Kaynak Sayım

Çizelgesi”nin bilgisayar programından iki suret çıktısını alarak, bir suretini İl Sivil Savunma

Müdürlüğüne gönderir. Kalan ikinci sureti de kendilerinde alıkoyarlar. Sayfalar görevliler

tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Tescil işlemleri müşterek hükümleri

MADDE 8 – (1) Tescil işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

a) İş makinalarının tescilleri, araç sahipleri veya kanuni vekillerinin veya tüzel

kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte odaya müracaat etmeleri

suretiyle yapılır.

b) Bu Esasların ekinde yer alan (EK-1)’deki “Tescil Belgesi”nin onaylayan bölümü,

belgeyi kontrol eden ve onaylayan görevli tarafından imzalanır ve belge iş makinası sahibine

veya kanuni vekiline veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişiye verilir. Belgede yer alan

bütün bilgiler silinti ve kazıntı olmaksızın bilgisayar ortamında doldurulur. Düzenleme

sırasında herhangi bir nedenle iptali gereken belgeler, iptal gerekçesi ve seri numarası

belirtilerek bir tutanakla tespit edilir ve muhafaza edilir.

c) İlk defa tescili yapılan her iş makinasına bir tescil plakası tahsis edilir. Satış, devir

veya diğer işlemlerde plaka numarası değiştirilmez, daha önce düzenlenerek bir önceki iş

makinası sahibine verilmiş olan tescil plakaları yeni sahibine devredilir.

ç) Tescili yapılan iş makineleri ve sahiplerine ilişkin bilgiler ile sonradan iş makinesi

üzerinde yapılan her türlü işlem ve değişiklikler oda tarafından derhal bilgisayar ortamına

aktarılır. Ayrıca, yapılan işlem ve değişikliğe dair bilgi ve belgelerden gerekli görülenler

tescil dosyasına konulmak üzere iş makinası kaydının bulunduğu odaya posta veya elektronik

ortamda gönderilir.

İş makinesinin tescil edilmesi için istenen belgeler

MADDE 9- (1) İş makinesinin tescil edilmesi için;

a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.

b) İş makinesi sahiplik belgesi;

1) Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş

beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).

2) İkinci el araçlar için noter satış senedi.

3

3) Veraset ilamı.

4) Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak

sahiplik belgesi.

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir.

Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.

İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca

hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.

c) Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa (EK-2)’te belirtilen Form eksiksiz

olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.

d) Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar

alınarak dosyasında muhafaza edilir.

Yeni kayıt

MADDE 10- (1) İlk defa tescili yapılacak gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş

makinalarının tescil işlemi, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca

yapılır. İş makinesi sahibi olan ancak hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek kişilere ait iş

makinelerinin tescilleri ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki ticaret odaları, sanayi odaları

veya ticaret ve sanayi odaları tarafından yapılır.

(2) İş makinelerinin ilk tescilleri, iş makinası sahipleri veya kanuni vekillerince veya

tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerce ibrazı mecburi belgeleri göstererek yapılır.

(3) Müracaat sırasında sahiplik belgesi aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi

zorunludur.

(4) İş makinesine ve tesciline dair bilgiler odaca elektronik ortamda tutulur. Belgelerin

saklanacağı dosya oluşturularak, tescil plaka numarasına göre arşivlenir.

İş makinelerinin el değiştirmesi (satış ve devirler)

MADDE 11- (1) İş makinelerinin satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve

usuller uygulanır.

a) Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü

satış ve devirler geçersizdir. Noterlerce yapılan satış ve devirlerde;

1) Satış ve devirlerde tescil belgesinin ilgili bölümüne, satış ve devir tarihi yazılarak

tasdik edilir.

2) Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek

üzere, işlemin tamamlanmasını müteakip en geç on beş iş günü içinde ilgili odaya bildirilir.

Bu bildirme, tanzim edilen senedin bir örneğinin aracın kayıtlı olduğu odaya gönderilmesi

suretiyle yapılır. Gönderme işlemi posta kanalı ile yapılabileceği gibi, doğrudan odaya

iletilmek suretiyle de yapılabilir.

3) Noterler tarafından gönderilen bu belgeler aracın tescil dosyasına konulur.

b)Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, odaya müracaat

ederek, bu araçlarını bir ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak

zorundadırlar.

c) Bilgisayar programının ilgili bölümünden tescil işlemi yapılarak, yeni sahibi adına

tescili yapılır.

d) Önceki tescil kuruluşunca verilmiş olan tescil belgesi; iptal edildiğine dair kaşe

vurularak muhafaza edilir.

e) Müracaat sırasında noterlerce verilmiş satış veya devir senedi sahiplik belgesi

olarak ibraz edilir.

f) Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir.

g) İş makinesi satın alacaklar, iş makinesinin satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut

olup olmadığını bir dilekçe ile odadan öğrenebilirler.

4

Tescil belgesi ve geçerliliği

MADDE 12- (1) Tescil belgesi sürekli kullanılabilen bir belgedir. Bu belge; aracın

başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve

kullanım amacının değişmesi halinde aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere geçersiz sayılır.

a) Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri Trafik Kanununun 20 nci

maddesinin (c) bendi gereğince bir ay süre ile geçerliliğini korur.

b) Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen

araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından Trafik

Kanununun 32 nci maddesi birinci fıkrası gereğince otuz gün süre ile geçerliliğini korur.

c) Hurdaya çıkarılan araçların “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak sahiplerine

verilen tescil belgeleri araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.

d) Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde

yenilenmemesi işlemlerinde başvuru dilekçesiyle verilen evraklar ve odanın bilgisayar

kayıtları esas alınır.

e) Bir iş makinesinin karayollarında sürülmesi, Karayolları Genel Müdürlüğünden özel

izin alınması ve zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış olması ile mümkündür.

Tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin odaca tasdik edilerek makine sahibine

verilmesi gerekmektedir.

Çalınan iş makineleri hakkında yapılacak işlemler

MADDE 13- (1) Çalınan iş makineleri hakkında aşağıdaki işlemler yapılır;

a) Çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla iş makinası sahibinin talebi

üzerine herhangi bir oda tarafından;

1) Savcılık veya mahalli zabıtadan aldığı, çalınma olayına ait belgeyi eklediği

dilekçesi alınır.

2) Bilgisayar kayıtlarına “çalınmıştır” kaydı düşülür. Araç sahibinin talebi halinde

tescil belgesi üzerine işlem tarihi yazılarak “çalınmıştır” şerhi düşülür ve tescil belgesi araç

sahibine iade edilir.

3) Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın

kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.

4) Aracın tescil kaydının bulunduğu odaya durum yazı ile bildirilir.

b) Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır, aracın

bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır, durum tescil kaydının bulunduğu

odaya bildirilir.

Çalınan, kaybedilen, kullanılamaz hale gelen, bilgileri değişen belge ve plakalar

MADDE 14- (1) Araçlara ait belgelerin ve tescil plakalarının kaybedilmeleri veya

kullanılamaz duruma gelmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır;

a) Sahiplik belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgeyi veren kuruluşun bir yazı ile

bildirdiği onaylı örnekleri kabul edilir. Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmamak

şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir.

b) Zayi, yıpranma, eskime veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken iş makinesi

tescil belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, iş makinesi sahibi veya

vekilinin odaya dilekçeyle başvurusu üzerine yerine getirilir.

c) Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmesi

işlemlerinde öncelikle bilgisayar kayıtları esas alınır. Ancak, belgeler ile bilgisayar kayıtları

arasında farklılık görülmesi halinde, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre

hareket edilir.

5

Tescil plaka sıra numarası verilmesi ve bu numarayı taşıyan tescil plakalarının

kullanılması

MADDE 15- (1) Odalarca verilen iş makinesi tescil belgesinde, aracın tescil plaka

numarası gösterilir.

(2) İlk defa tescil edilen araçlara tescil plakaları; il kodu, ilçe kodu, tescil yılı ve tescil

numarası ayrı ayrı belirtilmek suretiyle bilgisayar programı tarafından otomatik olarak verilir.

(EK-5)

(3) Tescili yapılan her iş makinasına bir tescil plakası sıra numarası tahsisi mecburidir.

Bu numaralar iş makinası ayrımı yapılmaksızın sıra esasına göre verilir.

(4) İş makinesinin sahibi gerçek ve tüzel kişi, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde

gösterilen (EK-3) ölçü ve esaslara uygun olarak plaka taktırır. Makinede plaka takılacak yer

yoksa, plaka numarası aynı ölçülerde makinenin uygun kısımlarına beyaz zemin üzerine siyah

renkte boya ile yazılarak resmedilir.

(5) Tescili müteakip araca tahsis edilen tescil plaka numarası, tescil sildirilse dahi

hiçbir araca verilemez.

İş makinalarının hurdaya çıkarılması

MADDE 16- (1) İş makinaları, sahiplerinin veya kanuni vekillerinin veya tüzel

kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine, kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi

şerhler bulunmaması halinde muayeneye tabi tutulmadan hurdaya çıkarılır.

(2) Tescil belgesine “hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konularak tescil belgesi sahiplerine

geri verilir, varsa tescil plakaları geri alınarak iptal edilir ve bu durum İl Sivil Savunma

Müdürlüğüne bildirilir. Hurdaya çıkartılmıştır damgası vurularak sahiplerine verilen tescil

belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.

(3) Hurdaya ayrılmış olan iş makinaları, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.

Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bu

iş makinalarının tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya

çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir.

İş makinelerine sefer görev emri verilmesi

MADDE 17- (1) TOBB tarafından iş makinalarına ait bilgiler bilgisayar kayıtları esas

alınarak, manyetik veya elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi

Başkanlığına gönderilir.

(2)Tescili yapılarak bilgileri Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi

Başkanlığına gönderilen iş makinalarından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına elverişli

olanlara sefer görev emri verilir. Sefer görev emri verilen iş makinalarına Türk Silahlı

Kuvvetleri İş Makinaları Sefer Görev Emri (ARAÇ SEF. 3C) 4 suret olarak Milli Savunma

Bakanlığınca tanzim edilir. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon kararı alınmak ve iş

makinası sahiplerine tebliğ edilmek üzere mülki makamlara gönderilir. Mülki idare

makamlarınca da sefer görev emirleri iş makinası sahiplerine tebliğ edilmek üzere odaya

gönderilir. Sefer görev emirleri için 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik

ve Savaş Hali Tüzüğü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Odalar, sefer görev emirlerinin (EK-4) kendilerine ulaşmasından sonra, en geç

altmış gün içinde, sefer görev emrini, araç sahiplerinin ikametgah adreslerinde tebliğ ederler.

Kendisine tebligat yapılacak yükümlü adresinde bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse,

tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre yapılır. Buna göre, tebliğ

memuru, sefer görev emrini, o yerin muhtar veyahut ihtiyar heyeti azasından birine veyahut

zabıta amir ve memuruna imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva

eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber adreste

bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça

en yakın komşulardan birine, varsa yönetici veya kapıcıya bildirir. İhbarnamenin kapıya

6

yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Bilgisayardaki kaydına ve tescil belgesine “SEFER

GÖREV EMRİ VERİLMİŞTİR” ibaresi yazılır.

(4) Valilikten odaya dört nüsha olarak tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, iş

makinelerinin devamlı üzerinde bulundurulmak üzere, iş makinesi sahibine ve/veya şirket

sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan sefer görev emrinin kalan üç nüshası ise İl Sivil

Savunma Müdürlüğüne gönderilir.

(5) İş makinesi sahipleri, iş makinelerini başka bir bölgeye göndermesi halinde

bulunacağı yeri veya kullanılamaz duruma geldiğini, bir ay içerisinde aracın kayıtlı

bulunduğu odaya, oda da bu bilgileri, izleyen ayın ilk on günü içinde Milli Savunma

Bakanlığına bildirir.

Sefer görevli araçların satılması veya sahip değiştirmesi

MADDE 18- (1) Sefer görev emirli iş makinelerinin satılması veya her ne sebeple

olursa olsun, sahip değiştirmesi halinde; oda tarafından, sefer görev emri, iş makinesinin yeni

sahibine imza karşılığı tebliğ edilir, ayrıca yeni sahibine tebliğ edilmiş olan, sefer görev

emrinin iki adet fotokopisi, İl Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilir.

Sefer görev emirlerinin geri alınması

MADDE 19- (1) Sefer görev emri kaldırılacak iş makinelerinin sahiplerine, makinenin

sefer görev emrinin kaldırıldığı, oda tarafından otuz gün içinde tebliğ edilir ve sefer görev

emrinin kaldırıldığı makinenin tescil belgesine yazılır. Oda geri alınan sefer görev emrini İl

Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderir.

Kaldırılan mevzuat

MADDE 20- (1) TOBB Yönetim Kurulu’nun 16/06/1999 tarih ve 16 sayılı kararı ile

Leave a Reply


Güvenlik Kodunu Girin !!!

kadal